Меню
Your Cart

Политика за поверителност

Кои сме ние


„БРАВАС“ ООД е основана през 2009 г., като към настоящия момент е една от водещите в IT бранша на РБългария. В последните няколко години Бравас ООД успешно реализира проекти в цяла Европа. Като дистрибутор на няколко световни бранда IT продукти работим с повече от 240 клиента на едро.


Персоналът ни се състои от високо квалифицирани специалисти и професионалисти, готови да Ви съдействат при възникнала необходимост.


Адрес: Централно управление, ул. Цар Симеон Велики 24, 6300, Хасково

Тел.: + 359 0700 10 582, + 359 38 680 041

Мобилен: +359 896830406

Електронна поща: sales@bravas.bgТази политика за поверителност е приложима към дейността на „БРАВАС“ ООД и в нея са изложени основните положения, въз основа на които ние ще обработваме всяка лична информация, евентуално събирана относно Вас като посетител в нашия уебсайт или наши обекти, или като лице за контакт към някой от нашите клиенти, доставчици (включително производители) и други търговски партньори.


Каква лична информация "БРАВАС" ООД събира и как я използва

Възможно е да събираме и обработваме следната информация относно Вас:

 • Информация, която Вие ни предоставяте: Това е информация относно Вас, която ни предоставяте чрез попълването на формуляри на нашия уебсайт (или други формуляри, които Ви молим да попълвате), чрез дадена ни визитка (или сроден документ), или която ни съобщавате по телефон, поща, електронна поща, в пряк контакт или по друг начин. Тя може да включва например Вашите имена, адрес, електронен адрес, телефонен номер и други лични данни; информация относно Вашите служебни взаимоотношения с „БРАВАС “ ООД и други търговски данни; и информация относно професионалната Ви роля, общ профил и интереси.
 • Информация, събирана относно Вас от нашия уебсайт и други системи:
 • Ако посещавате нашия уебсайт, той автоматично обвързва определена информация относно Вас и посещението Ви, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашето устройство с интернет, и друга информация като вид и версия на използвания браузър и посещаваните от Вас страници на сайта ни. Освен това нашият уебсайт може да изтегля „бисквитки“ към устройството Ви – това е описано в наша отделна Политика относно бисквитките.
 • Ако обменяте електронни писма или други електронни съобщения и водите телефонни разговори с наши служители и други членове на личния състав, в нашите системи за информационни технологии ще се записват подробности относно тези разговори, включително съдържанието им в някои случаи.
 • В някои от нашите помещения има системи за видеонаблюдение (със затворен контур), които може да Ви записват при посещение на наш обект, с цел осигуряване на сигурността и безопасността.
 • Друга информация: Ние може също да събираме определена информация от други източници. Например:
 • Ако имаме търговски взаимоотношения с организацията, която Вие представлявате, Ваши колеги или други търговски контрагенти може да ни предоставят информация относно Вас, например данни за контакт с Вас или данни относно Вашата роля в съответните взаимоотношения.
 • Понякога събираме информация от трети страни – доставчици на данни или от публично достъпни източници за целите на борбата срещу изпирането на пари, за извършване на цялостна проверка и за други подобни цели, както и за да защитим стопанската си дейност
 • да изпълним законоустановените и регулаторните си задължения.


Как използваме Вашата информация

Ние може да използваме информацията относно Вас за следните цели:

 • да извършваме, ръководим, развиваме и популяризираме нашата стопанска дейност и по-специално нашите взаимоотношения с организацията, която представлявате (ако има такава), както и свързаните с това сделки – включително например за целите на маркетинга и фактурирането/разплащането;
 • да експлоатираме, управляваме и усъвършенстваме нашия уебсайт и обектите ни, както и други елементи, свързани с начина, по който извършваме дейността си;
 • да защитаваме дейността си срещу измама, изпиране на пари, злоупотреба с доверие, кражба на защитени с право на собственост материали и други финансови или стопански престъпления;
 • да спазваме законоустановените и регулаторните си задължения, да образуваме съдебни производства и водим защитата в такива.


Ние може периодично да извършваме преглед на информацията относно Вас, която се съхранява

 • нашите системи, включително съдържанието на Вашата електронна поща и други форми на комуникация с нас, както и друга свързана с тях информация, за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност, както е описано по-горе. Това може да включва проверки за целите на оповестяването на информация във връзка със съдебни производства и/или проверки на документация във връзка с вътрешни или външни регулаторни или наказателни разследвания. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от ръководството на подходящо йерархично равнище. В крайна сметка те може да включват оповестяване на лична информация относно Вас пред държавни агенции и страни в съдебни производства, както е описано по-нататък. Освен това достъп до Вашите електронни писма и други съобщения може понякога да бъде осъществяван от лица, различни от членовете на личния състав, с които те са обменяни, за целите на обичайното управление на стопанската дейност (например, когато е необходимо при отсъствие на служител от работа или в случаите на напуснал „БРАВАС“ ООД служител).


Ще обработваме Вашата лична информация единствено според необходимостта, така че да можем да изпълняваме описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не поражда вреди за Вас и не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред законния ни интерес при изпълнението на посочените цели. При извънредни обстоятелства от нас може също да се изисква по закон да оповестим или обработим другояче Вашата лична информация. Когато молим да ни предоставите информация за себе си, ние ще Ви уведомим, ако предоставянето на съответната информация е необходимо с цел изпълнение на законоустановено задължение или е изцяло на доброволни начала и следователно няма да има никакви последствия, ако откажете да предоставите информацията. В противен случай Вие следва да приемете, че информацията ни е необходима за целите на нашата стопанска дейност или за целите на нормативното съответствие (както е описано по-горе). Ако имате съмнения относно необходимостта на „БРАВАС“ от информация, която сме поискали от Вас, моля, свържете се с представителя на „БРАВАС“, който е отправил искането за предоставяне на информация, или ни изпратете своето запитване на фирмения мейл – sales@bravas.bg.


Оповестяване на информация относно Вас

Ние може да оповестяваме лична информация относно Вас, когато това с основание може да се смята за необходимо за различните цели, посочени по-горе:

 • на Ваши колеги в организацията, която представлявате;
 • на доставчиците на услуги, включително тези, които съхраняват информация за нашия уебсайт или други системи за информационни технологии или по друг начин съхраняват или обработват информацията относно Вас от наше име в процеса на подпомагане на стопанските ни дейности;
 • на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях; или
 • при определени обстоятелства:
 • на компетентните регулаторни органи, прокуратурата и други държавни агенции или страни в съдебни производства, в която и да е държава или територия; или
 • когато оповестяването на информация се изисква от нас по закон.


Съхраняване и заличаване на Вашата информация

Срокът, в който се съхранява личната информация зависи от нейното естество и от целите, за които се обработва. „БРАВАС“ ООД определя съответните периоди на съхранение, като взема предвид всички законови задължения за съхранение. Ние ще обработваме Вашите лични данни, докато имаме бизнес взаимоотношения с Вас - като физическо лице или по отношение на нашите взаимоотношения с юридическо лице, което сте упълномощени да представлявате, или на което сте собственик. След прекратяване на взаимоотношенията Ви с „БРАВАС“ ООД личната информация се съхранява в съответствие със законовите задължения за съхранение, касаещи Законът за Счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.


Например:

 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години;
 • Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват от 13 до 16 дни, в зависимост от броя дни в съответния месец, след което се изтриват от DVR/NVR и от back-up.
 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.


Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни

 • В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:
 • криптиране на личните данни;
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване;
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.
 • Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.


Вашите права

Вие може да имате право на достъп до лична информация, която съхраняваме относно Вас, и до свързана с това информация съгласно законодателството в областта на защитата на личните данни. Вие можете също да изискате всяка неточна лична информация да бъде поправена или заличена. Вие можете във всеки един момент да възразите срещу използването от наша страна на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг, като при някои други обстоятелства може да имате право да възразите срещу обработването от наша страна на част или на цялата Ваша лична информация (и да изискате тя да бъде заличена).


Ако желаете да упражните някое от тези права, се свържете с нас на нашите телефони или ни пишете на фирмения мейл – sales@bravas.bg

Освен това можете да подадете жалба относно обработването от наша страна на Вашата лична информация пред съответния орган за защита на данните:


За България

Комисия за защита на личните данни, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592; тел.: +359 2915 3580; факс: +359 2 915 3525; ел. поща: kzld@cpdp.bg; уебсайт: http://www.cpdp.bg/Свържете се с нас

Приветстваме въпроси, коментари и молби във връзка с тази политика за поверителност и обработването на лична информация от наша страна. Молим да ни изпращате своите въпроси, коментари и молби до „БРАВАС“ ООД, на адрес Хасково, 6300 ул. Цар Симеон Велики 24 и на e-mail sales@bravas.bg.Промени в тази политика

Всички промени, които внасяме в тази политика в бъдеще, ще бъдат помествани на нашия уебсайт (на https://www.bravas.bg) . Проверявайте редовно, за да следите за евентуални промени.